วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนระดับรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ำทั้งใน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างประสบปัญหารายได้ไม่พอกับราย จ่าย ปัจจัยของปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น ส่งผลให้ต้องปิดกิจการและเกิดการว่างงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนต้องประสบกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายได้ที่ยังคงเท่าเดิมหรือลดน้อยลง บางรายถูกปลดออกจากงาน จนทำให้สูญเสียรายได้ไป

สภาวการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอยดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนต้องมองหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ หรือ เงินด่วน นอกระบบ เพื่อนำมาดำรงชีวิตให้อยู่รอด คนส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบผ่านสถาบันการเงินของภาครัฐและ เอกชนได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ไม่มีบุคคลค้ำประกัน เมื่อไม่มีทางเลือกจึงต้องหันหน้าเข้าที่พึ่งสุดท้าย คือ เงินกู้นอกระบบ หรือ เงินด่วน นอกระบบ ซึ่งต้องประสบกับปัญหาการเรียกดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติหลายเท่าตัวและยังถูก ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปด้วยวิธีการที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น การใช้คำพูดที่หยาบคาย ข่มขู่ กรรโชก หรือประจานให้อับอาย บางรายถึงขั้นทำร้ายร่างกาย เงินด่วน

หนี้นอกระบบ (Informal Debt) เป็นคำพูดกว้างๆที่กล่าวถึงการหาเงินนอกระบบมาใช้เช่น แหล่งเงินกู้นอกระบบ เงินด่วน นอกระบบ สินเชื่อบุคคล ฯลฯ หนี้สินที่เกิดจากการไปขอกู้จากเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ไม่ใช่ สถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหนี้ (Creditor) เหล่านี้ไม่มีกฎหมายมารองรับและในลักษณะเดียวกันกฎหมายก็ไม่คุ้มครองลูกหนี้ (Debtor) ที่ไปกู้เงินนอกระบบมาเหมือนกัน ลูกหนี้ส่วนมากที่ยอมกู้นอกระบบถึงแม้จะต้องถูกเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรา สูงกว่าความเป็นจริงมากด้วยเหตุผลที่ว่าจำเป็นต้องกู้เพราะไม่อาจเข้าถึง แหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐได้ เงินด่วน

ลูกหนี้ที่ไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ มานั้นส่วนมากจะเป็นคนที่มีความรู้น้อยมีอาชีพหาเช้ากินค่ำ ค้าขายหาบเร่แผงลอย กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ ฯลฯ มีรายได้น้อยไม่มีความรู้และที่สำคัญคือไม่มีข้อมูลทางการเงินหรือประวัติ ทางการเงินกับสถาบันการเงินใดๆ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบันก็อาจเกิดความท้อแท้ เนื่องจากติดที่กฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ยุ่งยากอีกทั้งการกรอกแบบฟอร์มหรือ เงินด่วน ใบสมัครก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่มีความรู้น้อย ดังนั้นการกู้เงินในระบบจึงเป็นเรื่องที่เป็นความฝันเสียมากกว่าสำหรับคน ระดับรากหญ้า เงินด่วน

แต่สำหรับนายทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่คนระดับรากหญ้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื่องจากคนที่ปล่อยเงินกู้นอก ระบบ นั้นจะใช้วิธีบริการถึงที่หรือการเข้าถึงเพื่อขอกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ จะทำได้ง่ายกว่าการขอกู้จากสถาบันการเงินที่กฎหมายรับรอง อีกทั้งการหาเงินกู้นอกระบบไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องมีประวัติทางการเงิน คนค้ำประกันไม่จำเป็น ไม่รู้หนังสือก็ใช้วิธีแปะโป้ง (ประทับลายนิ้วมือ) เงินด่วน ซึ่งแตกต่างและได้รับความสะดวกสบายมากกว่า แม้ว่าเงื่อนไขในการใช้บริการเงินกู้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) จะถูกกำหนดโดยเจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียวแต่ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นก็ทำให้ คนระดับรากหญ้าส่วนมากยอมเป็นลูกหนี้ของแหล่งเงินกู้นอกระบบ เงินด่วน

แหล่งเงินกู้นอกระบบจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย หรือ คิดดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติมาก สำหรับคนที่หาเงินกู้นอกระบบแล้วสามารถจ่ายชำระคืนได้ทั้งต้นและดอกจนสามารถ ปลดหนี้นอกระบบได้นั้นก็ถือว่าแย่พออยู่แล้วเพราะต้องทำงานหาเงินมาใช้หนี้ เงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพง (High Interest Rate) แต่ลูกหนี้ (Debtor) เงินด่วน จำนวนไม่น้อยที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้คือไม่สามารถส่งคืนให้แก่เจ้าหนี้นอก ระบบได้ทันจึงต้องถูกคิดค่าปรับมหาโหดและได้พบกับวิธีติดตามทวงถามหนี้จาก ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ไม่ธรรมดาทำให้ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ด้วยวาจา การยึดทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้ การทำลายข้าวของและอาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายอีกด้วย เงินด่วน

การคิดจะหาเงินกู้เพื่อก่อหนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว หากต้องใช้บริการ เงินด่วน นอกระบบ (Fast Cash) หรือหาเงินกู้นอกระบบอีกยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ ส่วนมากลูกหนี้ที่เดินเข้าไปหาพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อเข้าถึงแหล่งเงิน กู้และใช้บริการเงินกู้นอกระบบแล้วโอกาสที่จ่ายชำระหนี้หมดหรือปลดหนี้นอก ระบบได้เป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย ดังนั้นหากใครคิดจะหาเงินกู้นอกระบบของให้คิดให้รอบคอบให้ตลอดรอดฝั่งจน สามารถปลดหนี้นอกระบบได้ อย่าลืมว่าการกู้เงินมีความเสี่ยงอยู่แล้วยิ่งเป็นการกู้นอกระบบด้วยจะยิ่ง เสี่ยงมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

การแก้ปัญหาทางการเงิน (Debt Problem Solutions) ด้วยการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบนั้นเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินแบบเฉพาะหน้า เท่านั้นและปัญหาหนี้สินไม่ได้หมดไปจริงแต่ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว เพราะการผิดนัดชำระหนี้นอกระบบเป็นอะไรที่ร้ายแรงอย่างมาก เจ้าหนี้ เงินด่วน นอกระบบ เงินกู้นอกระบบจะติดตามทวงถามหนี้จนทำให้ลูกหนี้ประสาทเสียไม่เป็นอันทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่สงบสุขและอาจส่งผลไปถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและ ทรัพย์สินของทั้งตัวคุณและครอบครัวอีกด้วย วิธีที่ดีที่สุดใน การป้องกันปัญหาหนี้สินคือ อย่าสร้างหนี้โดยเด็ดขาด ให้อยู่อย่างพอเพียงมีแค่ไหนให้ใช้เท่าที่มี ลดความอยากมีอยากได้ลงให้มากแล้วคุณจะไม่เป็นเหยื่อของหนี้เงินกู้นอกระบบ

 

คำค้นแนะนำ

 

สินเชื่อบุคคล เจมันนี่                             ประกันภัยรถยนต์

สินเชื่อ เกียรตินาคิน                              ทำประกันภัยรถยนต์

บัตรเครดิตออมสิน                                 ประกันภัยบ้าน

บัตรกดเงินสดออมสิน                            ประกันอัคคีภัยบ้าน

สินเชื่อบ้าน                                            เครื่องรูดบัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บ้าน                                       สมัครบัตรกดเงินสด

สินเชื่อรถยนต์                                       สมัครสินเชื่อ

รีไฟแนนซ์รถยนต์                                  สมัครบัตรเครดิต